Chris Fick & Associates

Our office will be closed from 24 December 2021 and will reopen on 3 January 2022. We wish you a pleasant festive season and thank you for your valued support.

Ons kantoor sal gesluit wees vanaf 24 Desember 2021 en heropen weer op 3 Januarie 2022. Ons wens u ‘n aangename feestyd toe en bedank u vir u gewaardeerde ondersteuning.

I-ofisi yethu iya kuvalwa ukususela nge-24 kaDisemba 2021 kwaye iya kuvulwa kwakhona nge-3 Januwari 2022. Sininqwenelela ixesha leziyunguma ezimyoli kwaye siyabulela ngenkxaso yenu exabisekileyo.